О нас НАША ИСТОРИЯ

«Хариджитикинтигурашдырма» Открытое Акционерное Общество было учреждено в 1983 г. в Азербайджанской Республике. За годы своей деятельности данным предприятием было осуществлено строительство весьма важных проектов в области энергетики, мелиорации, промышленности, а также объектов гражданского назначения в самом территории Азербайджана и за её пределами. За длительные годы работы была собрано команда высококвалифицированных специалистов и инженеров. «РИКОН» Общество с ограниченной ответственностью, был учреждён в 2003 году и с этого времени проявляет совместную деятельность вместе с «Хариджитикинтигурашдырма» ОАО. На сегодняшний день «РИКОН» ООО участвовало в установлении основного и вспомогательного оборудования во время строительства многих промышленных, гражданских и общественный объектов. Но учитывая быструю динамику развития нашего государства, а также развития современных технологий мы постоянно расширяем свой опыт и привлекаем в свой коллектив высокоспециализированных специалистов, тем самым ещё более усовершенствуем свою работу. Это наша основная цель. Наши основные сферы услуг:

- Установка резервуаров – Изготовка и установка любого размера резервуаров для хранения нефти, воды, топливо и цемента.

- Металлоконструкция – изготовления и установка металлоконструкций

- Нефть и газ – установка и монтаж насосных станций, котельный и трубопроводов

- Изоляция – установка изоляции для трубопроводов и резервуаров

- Строительства – объектов промышленного происхождения и общественного назначения.

- Мелиорация – выполнение гидротехнических и земельных мелиорационных работ.

- Теплицы – установка и управление теплиц современного типа.

- Наружный инженерный работа - установка и сетевых сооружений в области коммуникации.

НАШИ ЦЕННОСТИ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ

НАДЕЖНОСТЬ

ПРОВОРНЫЙ И OБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТЕ

РАЗНООБРАЗИЕ УСЛУГ

İNTEQRƏEDİLMİŞ MENECMENT SİSTEMİ ÜZRƏ SİYASƏT

RİCON MMC-nin İSO 9001:2015, İSO 14001:2015 və İSO 45001:2018 standartlarının tələblərinin əsasında İnteqrəedilmiş Sistemi (İMS) tətbiq edilmişdir.İMS üzrə siyasət müəssisənin məqsədlərinə, kontekstinə uyğundur və müəssisənin strateji istiqamətini dəstəkləyir.İMS üzrə Siyasətin əhatə dairəsinə müəssisənin aşağıdakı fəaliyyətləri daxildir:Sənaye və mülki binaların,infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi.Müəssisənin maraqlı tərəflərə dair öhdəlikləri aşağıdakı kimidir:

1.Sifarişçilər:

a.Sənaye və mülki binaların, obyekt və infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi üzrə xidmətlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi

2.Mülkiyyətçilər /Təsisçilər:

a. Müəssisənin gəlirinin daima artırılması

3.İşçilər:

a.Müəssisədə tətbiq olunmuş İnteqrəedilmiş Menecment Sisteminin davamlı təkmilləşdirilməsi

b.İş şəraitində sağlamlıq və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün işlə bağlı zədələnmə və xəstəliklərin qarşısının alınması

c.Təhlükələrin aradan qaldırılması, sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik üzrə risklərin azaldılması

d.İşçilərin İnteqrəedilmiş Menecment Sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələlərində məsləhətləşməsinin və həmin işlərə cəlb olunmasının təmin edilməsi

4.Qanunvericilik orqanları:

a.Müəssisənin fəaliyyətinə şamil olunan qanunvericilik və digər tələblərin yerinə yetirilməsi

b.Ətraf mühitin qorunması, o cümlədən çirklənmənin qarşısının alınması və müəssisənin konteksti nöqtəyi nəzərindən digər konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi

5.Cəmiyyət:

a. Sosial proqramları və layihələri tətbiq etməklə cəmiyyətin təkmilləşdirilməsinə töhfənin verilməsi.

İMS üzrə siyasətin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

1. Sənaye və mülki binaların, obyekt və infrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi üzrə xidmətlərinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi

2.Proseslərinin effektivliyini artırmaq məqsədilə struktur vahidlərinin işini birgə planlaşdırmaq;

3.Mövcud qurğu və avadanlıqların etibarlığını artırmaq, ehtiyac yarandığı hallarda yeni texnika və texnologiyaları tətbiq etmək;

4.Sənaye və mülki binaların layihələndirilməsi və tikintisi proseslərinə təsir göstərə biləcək keyfiyyət və əməyin mühafizəsi sahəsində risklərinin və ehtimalların müəyyən edilməsi və nəzarət altına götürülməsini təmin etmək;

5.Sifarişçi tələblərinin və gözləntilərinin ən yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin etmək;

6.İşçilərin maksimal potensialını müəyyən etməyə yönəldilən və onların inkişafına sərf olunan investisiyaların maksimal səviyyədə geri qaytarılmasını təmin edən idarəetmə sistemi qurmaq;

7.İşçilərin peşəkarlıq səviyyəsini beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırmaq;

8.Bütün fəaliyyət sahələrində yeniliklərin tətbiqində təşəbbüskarlıq göstərən işçi heyət formalaşdırmaq

RİCON MMC-nin ali rəhbərliyi İnteqrəedilmiş Menecment Sistemi üzrə siyasətin işçi heyətinin diqqətinə çatdırılması, bütün əməkdaşlar tərəfindən onun tələblərinə əməl edilməsini,təkmilləşdirilməsini və əhəmiyyətli maraqlar üçün əlçatan olmasını təmin edir,eyni zamanda bu siyasətin səmərəliliyi davamlı olaraq nəzarət altında saxlanılır.

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ ПО СТАНДАРТАМ ISO

ISO 14001:2015

text-center

ISO 9001:2015

text-center

ISO 45001:2018

text-center

НАШИ УСЛУГИ

НАШИ РЕФЕРАНСЫ